Yurtdışı iconEXCLUSIVE
YURT DIŞI TURLARI
nehir iconNEHİR
TURLARI
Gemi iconGEMİ
TURLARI
Yurtdışı iconYURT DIŞI
TURLARI

KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA POLİTİKA

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, Şirketimizce benimsenen ve uygulanacak olan usul ve esaslar, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, işbu Politika ile düzenlenmiştir.

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesi ilkeleri, kişisel veri işleme amaç ve şartları, kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışına aktarımı, kişisel verilerinizin imhası ve işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınıza dair uygulama ve esaslar aşağıda sizlere bildirilmektedir.

Goldenbay Turizm Yatırımları Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.), KVKK ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanması ve kişisel verilerinizin Kanuna ve diğer düzenlemelere uygun olarak işlenmesi, kullanılması, imhası, aktarımı ve sair hususlarda bu Politika’da belirlenen prosedür ve süreçlere uygun şekilde davranacaktır.

1. TANIMLAR

Açık Rıza:   Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
 Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

a. Müşterilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimiz açısından;

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad),
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi),
 • Finansal Bilgiler (Ödeme Bilgileri, Ödeme Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.),
 • Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası),
 • Sağlık bilgileri,
 • Talep ve şikayetlerinizin çözümü için işlenen kişisel veriler,
 • Pasaport bilgileri,
 • İmza,
 • Tapu senedi, araç ruhsatı, banka ekstresi, sigorta evrakları,
 • Sağlık raporları,
 • Ölüm belgeleri.
 • Vize başvuruları için gerekli bilgiler (Vize tipine ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir.)


b. Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve Yetkilileri açısından;

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, TCKN),
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi) ,
 • Ürün veya Hizmet Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.),
 • Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
 • İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler.


c. Çalışan Adaylarımız

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, Doğum Yeri, Tarihi),
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),
 • Cinsiyet bilginiz,
 • Eğitim ve mesleki bilgileriniz,
 • Referanslara ilişkin bilgileriniz,
 • Başvuruda bizim sunmuş olduğunuz genel özgeçmişinize dair bilgiler,
 • Ehliyet durumunuz.


d. Çalışanlarımız açısından

 • Kimlik Bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, TCKN, Adres),
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),
 • Özlük Bilgileri (Nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgâh belgesi, sağlık raporu, diploma fotokopisi, askerlik durum belgesi, iş sözleşmesi / hizmet sözleşmesi, SGK işe giriş bildirgesi, adli sicil kaydınız (sabıka kaydınız), sağlık durumunuza ilişkin bilgi ve belgeler / ağır ve tehlikeli işler için sağlık raporu, kan grubu kartı, banka hesap cüzdanı)
 • Ehliyet durumunuz,
 • Fotoğrafınız,
 • Özgeçmişiniz,
 • Performans durumunuz, alınan eğitimleriniz, kanunen zorunlu olarak işlenmesi gereken bilgileriniz, iş sırasındaki yönetim hakkı kapsamında işlenen şirket yönetmelikleri ve kanun kapsamında işlenen verileriniz,
 • İşyerine giriş çıkış kayıtlarınız,
 • İşyerinde kamera kayıtlarının alınması kapsamında alınan verileriniz,
 • Çalışmanız sırasında işverenin yönetim hakkı kapsamında işlenen verileriniz.


e. Ziyaretçilerimiz açısından;

 • Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, İmza),
 • Görsel Verileriniz,
 • Fiziksel Mekân Güvenliği.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;
a. Genel Amaçlar :

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, hizmet bilgileriniz,
 • Şirketimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası sertifika, yükümlülük süreçlerinin yönetilmesi amacı ile,


b. Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Veriler Bakımından

 • İş başvuruları ve öz geçmişlerin ilgili departmana iletilerek işe uygunluğun kontrol edilmesi ve mülakat sürecine geçilebilmesi,
 • İşe başvuru anında, iş başvurusu sürecinde ve iş başvurusu süresince yapılacak her türlü işlem sırasında sizin, başvurduğunuz görev için yeterli ve gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığınızın tespiti ve irdelenmesi,
 • Referanslarınızın aranıp hakkınızda referans alınması,
 • İş başvuru süreci sonunda iş görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde işyerinde görevinize yerleştirilebilmeniz,
 • İş başvuru süreci sonunda iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması halinde, daha sonra Şirketimizde uygun bir pozisyon açıldığında, tekrar gerekli değerlendirmelerin yapılmasıyla tarafınızın iş imkânı hakkında bilgilendirilebilmesi amaç ve yöntemleri doğrultusunda çalışan adaylarının özgeçmiş bilgileri, kimlik bilgileri, irtibat bilgileri ve sair kişisel verileri işlenmektedir.


c. İşçi- İşveren İlişkisi Açısından

 • Çalışanlar ile iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve gereğinin yerine getirilebilmesi, iş ilişkisinin ispatlanması,
 • Çalışanlara ait kişisel verilerin, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması gibi kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesi ve işyeri denetimleri sırasında denetçi kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirilmiş özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri ile paylaşılması,
 • Seyahat sigortalarının, uçak ve otel rezervasyonlarının yapılabilmesi, maaş banka hesaplarının açılabilmesi, zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılabilmesi,
 • İş ilişkisinin kurulabilmesi amacı ile,
 • Firma kapsamında performans ölçümlerinizin yapılması, verimliliğin arttırılması amacı ile,
 • İSG ve Genel Sağlık Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin yapılması ve Mevzuattan kaynaklı sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi amacı ile,
 • Şirket tarafından ve/veya Şirket adına üçüncü kişiler tarafından fuar, seminer, eğitim, konferans, gezi, sosyal etkinlik gibi faaliyetler ve konaklama ile ulaşım hizmetlerinin sağlanabilmesi için gerekli organizasyonun yapılması, vize işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, Şirket hakkındaki gelişmelerden haberdar edilmesi, gerekli durumlarda kendisi ve yakınlarıyla iletişime geçilebilmesi, motivasyon amaçlı yapılacak (hediye, promosyon gibi) kazandırmalar, Şirket faaliyetlerinin tanıtımı, reklamı ve sair amaçlar kapsamında çalışanlara ait kişisel verilerin Şirket tarafından kaydedilmesi ve yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabilmesi,
 • Çalışanın kullanımına tahsis edilen kurumsal e-mail hesabı ile gerçekleştirilen yazışmalar ve bu yazışmaları içeren e-mail dosyaları yurtdışında mevcut bulunan bulut sisteminde kayıt altında tutulması amaç ve yöntemleri doğrultusunda tarafımıza sağlanan ve/veya tarafımızca istenen kimlik bilginiz, özgeçmiş bilginiz, özlük bilginiz, sağlık bilginiz, banka hesap bilginiz, irtibat bilginiz ve sair kişisel verileriniz elektronik ve fiziksel ortamlarda işlenebilmektedir.


d. Verilen Hizmet Açısından

 • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, 
 • Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
 • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Talep ve şikayetlerinizin yönetimi kapsamında Şirket adına veya kişisel olarak yaptığınız taleplerin kaydının tutulması ve bu taleplerin çözümü kapsamında yapılan hizmetler için işlenen verileriniz,
 • Vize başvurusu, ulaşım ve konaklama dahil tüm seyahat planlaması kapsamında rezervasyonların yapılması amacıyla vize, pasaport, iletişimi, kimlik bilgilerinizi,
 • Profilinizin oluşturulabilmesi adına kimlik ve iletişim bilgisi, vize ve pasaport bilgileri, sadakat kart bilgileriniz, sürücü belgeniz, fotoğrafınız ve adres bilginizi,
 • Sağlık raporları ve ölüm belgelerine ilişkin kişisel verileriniz yurt dışı turlar veya oteller kapsamında satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerin ve rezervasyon iptal/değişiklik süreçlerinin yürütülmesi,


e. Ziyaretleriniz açısından

 • Fiziksel mekan güvenliğini sağlamak için şirket merkezimizde ziyaretçilerin kimlik ve görsel verileriniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından; işe alımlar ve iş alım sonrası iş sözleşmesi kurulması ile beraber, fiziki konumlarda görsel cihazlar ve fiziksel formlar ile, verilen hizmetler kapsamında kurulan sözleşmeler, onam formları vasıtaları ile işlenmektedir.  

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

 • Hizmet alım süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması hukuki sebebine” ve “ temel kişilik hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine” ve bunlarla birlikte adli süreç lerin yönetimi kapsamında Şirket’in haklarının korunabilmesi adına işlenmektedir.
 • İş İlişkisi Açısından “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak bunlarla birlikte adli süreçlerin yönetimi kapsamında Şirket’in haklarının korunabilmesi adına işlenmektedir.
 • Fiziksel Mekanlarda Güvenlik Kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
 • Genel amaçlarda ise “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak”;

Pazarlama amaçlı verileriniz, sağlık verileriniz ve yurtdışı menşeili sistemleri kullanılması sebebi ile yurtdışına aktarım yapılan veriler ise “açık rızanıza” bağlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması nedeniyle yurtdışı ile,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi Şirket tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere,
 • Hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacı iş ortağı konumunda bulunduğumuz tedarikçilerimiz veya iş ortağı olmasak bile ürün veya hizmet satın alımında bulunduğumuz tedarikçilerimiz ile,
 • Eğitimler alınması ve mevzuata uyum kapsamında çalıştığımız iş ortakları ile, Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalıştığımız avukat, mali müşavir, iş güvenliği uzmanı vb. hukuki kişiler ile,
 • İş yapılan yabancı müşteriler ile iletişimlerin kurulması ve sözleşmelerin kurulması ve sözleşmenin yürütülmesi ve ifa edilebilmesi amacı ile çalışanlarımızın verilerini,
 • Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ilgili ülke konsolosluklarıyla,
 • Üçüncü kişi tedarikçi firmalarla (vize takip şirketleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar).
 • Rezervasyon iptal ve değişiklik işlemlerinin gerçekleşebilmesi amacıyla sağlık raporları ve ölüm belgeleri hizmet kapsamında bulunan yurtiçi ve yurtdışı şirketlerle

paylaşmaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, işlenme amacı çerçevesinde ve bu amacı sağlamak için gerekli olan süreler boyunca ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen saklama süresince saklanır.

İşlevini yitiren, saklama süresi dolan, mevzuat çerçevesinde mümkün olması halinde veri sahibince imha edilmesi istenen veriler, KVKK madde 7’de sayılan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak imha edilir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket’e başvurarak:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

İLETİŞİM

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak yapabilirsiniz.

 • Ergenekon Mah. Halaskargazi Cad. Şenkal Apt Blok No: 37 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul adresine şahsen iletilmesi (kimliğinizin ibraz edilmesi gerekeceğini hatırlatmak isteriz),
 • Ergenekon Mah. Halaskargazi Cad. Şenkal Apt Blok No: 37 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul adresine noter vasıtası ile gönderilmesi,
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla ….. adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle …. adresine yazılı olarak iletilmesi

halinde talepleriniz cevaplanacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Kampanyalarımızdan ilk siz haberdar olun!

Telefon icon bilgi@goldenbaytour.com

Bize Ulaşın

0850 202 39 39
KVKK Politikası | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Detaylı Aydınlatma Metni | Tanım ve Açıklamalar | Başvuru Formu

Copyright © 2021 - Web sitemizde bulunan tüm turların program içeriklerinin telif hakları Golden Bay Tour’a ait olup izinsiz kopyalanıp kullanılamaz veya çoğaltılamaz.

Web Tasarım: Data1KVKK Hakkında Whatsapp İletişim